Satsing på Rettferdighet og fred

Er rettferdighet og fred oppnåelig for oss mennesker? 

Ja, det må være mulig å få dette til! For hvorfor skulle Jesus be oss forkynne det glade budskap, om et rettferdig og fredelig samfunn ikke var mulig?

Viktig møte i Roma

Arbeid for rettferdighet og fred har sterk prioritet i Kirken som sådan, og derfor også for Den dominikanske familie. En egen kommisjon er etablert for å arbeide nettopp med spørsmål som omhandler rettferdig og fred. Kommisjonen består av brødre og søstre fra hele verden, og møtes jevnlig. Neste møte er i Roma fra 11. – 16. oktober 2018. Europa er representert ved sr. Ragnhild Marie Bjelland.

Politikk og debatt

En kommisjon som møtes er allikevel ikke nok. Den dominikanske familie har lang tradisjon innen feltet rettferdighet og fred. Blant annet har Ordenen egne representanter ved FN. Flere steder i verden er også søstre og brødre synlige i debatter, paneler og demonstrasjoner, når det er nødvendig å kjempe for folks rettigheter og menneskeverd.

Foto: http://www.op.org/en/content/justice-peace
Miljøvern

Mat og miljø er vesentlig for et godt samfunn. Et annet satsingsfelt innen Ordenens forskjellige grener er derfor miljøvernarbeid, ofte med matproduksjon som hovedmål. Det har blant annet blitt åpnet økologiske gårder og sentre, både av dominikanerbrødre og søstre.

Foto: Katarinahjemmet

Utdannelse og forskning

Grunnutdannelse må til for å kunne bygge tilstrekkelig forståelse og respekt, avgjørende for et rettferdig og fredelig samfunn. Dominikanerbrødre og søstre verden over kan vise til utdannelsesinstitusjoner fra barnehage til universitet. Brødre og søstre vil være blant lærerne. De vil også være representert innen forskning i forskjellige fagområder.

Studentboliger vil også være å finne flere steder, noe som også fremmer mulighet for utdannelse. Enkelte steder vil søstre og brødre tilby leksehjelp.

Leksehjelp på Katarinahjemmet. Foto: Katarinahjemmet
Arbeid for utsatte grupper

Der er mennesker i et hvert samfunn, som er mer utsatt for overgrep enn andre. Det kan være kvinner og barn, hjemløse, flyktninger og immigranter eller andre minoriteter innen storsamfunnet. Alt etter behovet i det samfunnet søstrene eller brødrene befinner seg i, vil de forsøke å møte behovene. Mødrehjem, språk- og kulturopplæring, helsebistand i flyktningeleir, er kun få av de oppgaver som kunne nevnes her.

Dominikanerinne i en flyktningeleir Irak. Foto: søstrene i Irak
Barmhjertighetsgjerninger ikke nok

Barmhjertighet er allikevel ikke nok, om det ikke har sitt utgangspunkt i egen bønn og refleksjon. Dette er dominikanske tankegang, hvor selve mottoet er Contemplata aliis tradere, som kan oversettes med «å bringe videre til andre frukten av ens bønn og fordypning».

Rettferdighet og fred er noe som skal leves gjennom hele vårt klosterliv, sier sr. Ragnhild Marie før avreise til møtet i Roma. Det kan ikke bare leves i konkrete barmhjertighetshandlinger eller i bønner om fred. Det må leves gjennom hele vårt åndelige liv.  Davidsalmenes rop om rettferd og fred for alle folk må integreres og gjøres til en nødvendig og autentisk del av, såvel vår felles, som vår private bønn.

Sr. Ragnhild Marie er Europas representant under møtet i Roma.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail